• slider-01.png
 • slider-02.png
 • slider-03.png

TECHNIKA ASFALTOWA

 1. Produkcja Masy Bitumicznej
 2. Produkcja Betonu
 3. Sprzedaż Emulsji Asfaltowej
 4. Nowe innowacyjne usługi:
  • Usługa układania mieszanki mineralno – asfaltowej (MMA) w technologii na ciepło (większa wytrzymałość nawierzchni, niższe koszty eksploatacji, możliwość kładzenia w niskich temperaturach, mniejsze zużycie energii potrzebnej do procesu technologicznego).
  • Usługa frezowania nawierzchni drogowej z wykorzystaniem nowoczesnej frezarki typu W100 CFi (większy zakres frezowania w obszarze szerokości i głębokości, poprawa wydajności procesu oraz czasu realizacji, zmniejszenie energochłonność i wpływu na środowisko naturalne).
   Nowe usługi są wynikiem realizacji projektu, pn: Zakup gąsienicowej układarki mas bitumicznych oraz frezarki drogowej celem wdrożenia nowych oraz udoskonalonych usług w firmie Technika Asfaltowa Sp. z o.o.

       Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

       Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

       Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,

       Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

 5. Laboratorium
  a) Laboratorium prowadzi badania w zakresie:
        - mieszanek mieneralno bitumicznych
        - podbudów
        - robót ziemnych

    b) Badania:

        - Mieszanki MMA - Badanie składu masy bitumicznej
                                   - Pomiar temperatury masy
                                   - Badanie materiałów wchodzących a skład masy
        - Materiały kamienne - Uziarnienie kruszywa (analiza sitowa)
                                    - Zawartość pyłów na mokro

    c) Badania terenowe:

        - Badanie nośności płytą VSS
        - Badanie zagęszczeń sondą dynamiczną
        - Badanie zagęszczeń metodą Proctora
        - Wykonywanie odwiertów w nawierzchniach asfaltowych wraz z
          badaniem gęstości objętościowej
technika
technika 1
technika 2
technika 3
technika 4
technika 5
technika 6
technika 7
technika 8
technika 9
technika 10
technika 11
technika 12
gurowko-01 1
gurowko-01 2
gurowko-01 3
gurowko-01 4
gurowko-01 5
gurowko-01 6
gurowko-01 7
gurowko-01 8
gurowko-01 9
gurowko-01 10
gurowko-01 11
gurowko-01